ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (เขตพื้นที่ เชียงราย)
เข้าสู่ระบบด้วย username = รหัสนักศึกษา password=รหัสประจำตัวประชาชน

สาขาวิชา :