ประกาศรหัสนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 (เขตพื้นที่ น่าน)
เข้าสู่ระบบด้วย username = รหัสนักศึกษา password=รหัสประจำตัวประชาชน

สาขาวิชา :